Младинско учество


Во месец Декември следуваше период на имплементација на активности со ученичките организации и децата правобранители, поддржани преку програмата за мали проекти на Коалиција СЕГА и фондацијата Песталоци од Швајцарија. Во ОУ Елпида Караманди во Битола се реализираа неколку активности: спортско-рекреативен настан на кој учествуваа заедно ученици со наставници, презентација на […]

Училишни проекти со младинските организации во две училишта


По повод Националната кампања за младинско информирање – „Информирај Се СЕГА“од страна на двете младински организации ИМКА Битола и Сфера Македонија беа посетени четири средни училишта во Битола ( СОТУ „Ѓорги Наумов” , 19.02.2016, СОУ „Јосип Броз Тито”, 23.02.2016, СОЕУ „Јане Сандански”, 24.02.2016 и СОУ „Таки Даскало” , 01.03.2016) и […]

НАЦИОНАЛНА КАМПАЊА ЗА МЛАДИНСКО ИНФОРМИРАЊЕ „ИНФОРМИРАЈ СЕ СЕГА!“


Почетокот на школската година е во голем број училишта е резервиран за обнова на ученичките структури и давање можност на најмотивираните ученици да се активираат во младинските организации во училиштата. Дали и во кој обем тие ќе ги искористат овие можности зависи пред се од самите ученици, но и од […]

УЧИЛИШНИОТ АКТИВИЗАМ – МОЖНОСТ ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ДЕТСКИТЕ ПРАВА ВО ...Во рамките на долгорочниот проект за поттикнување на младинското учество во училиштата кој го работиме заедно со Коалицијата на младински организации СЕГА, покрај јакнењето на ученичките организации и децата правобранители, од оваа година се почна и со конкретни активности за застапување пред институциите за законско уредување на ученичкото учество во […]

ЗАКОНСКО УРЕДУВАЊЕ НА УЧЕНИЧКОТО УЧЕСТВО ВО ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ


На 4-5 декември 2015 година во хотел Дрим во Струга се одржа работилница за унапредување на детските права во основните училишта во Македонија на која што беа претставници од 10 основни училишта (директори, наставници) и 10 граѓански организации вклучени во проектот. Целта на работилницата беше планирање на активностите за 2016та […]

ВОВЕДУВАЊЕ НА ИНДЕКСОТ ЗА ПРАВА НА ДЕТЕТО ВО УЧИЛИШТАТА


Заврши учебната година и на крајот ги сумираме резултатите од работењето. Во следните параграфи правам пресек од најзначајните активности на кои во ИМКА Битола работевме заедно со учениците во училиштата и со носителот на проектот Коалицијата на младински организации СЕГА во рамките на проектот „Имплементација на Конвенцијата за правата на […]

ОСВРТ НА ДЕТСКИТЕ ПРАВА И АКТИВНОСТИТЕ ВО МИНАТИОТ ПЕРИОДМладинска размена во Троген, Швајцарија – искуство со огромно значење:  две недели интензивна обука во организација на детското село Песталоци; две недели поминати во активен и забавен живот. Детското село Песталоци инаку е создадено по согледувањето на ужасната положба во која се нашле децата по Втората светска војна. Денес претставува […]

УЧЕЊЕ И РАБОТА СО „ГЛАВА, СРЦЕ И РАЦЕ“ – МЛАДИНСКА ...


Меѓукултурната соработка меѓу учениците во основните училишта  ОУ „Ѓорѓи Сугарев“ и ОУ „Гоце Делчев“ стана составен дел од нивните годишните училишни планови. Учениците, наставниците и родителите сите сложно го градат мостот на соработка и разбирање. ИМКА Битола како партнер организација уште повеќе ја зголемува улогата во зацврстувањето на соработката меѓу […]

ЗАЦВРСТУВАЊЕТО НА МУЛТИКУЛТУРНАТА СОРАБОТКА ПРОДОЛЖУВА ДА СЕ ОСТВАРУВА И ПОНАТАМУ


Се одржа уште една интеркултурна размена во периодот од 3 до 17 јули 2014 год., во Троген, Швајцарија. Во оваа интеркултурна размена учествуваа ученици од младинските организации и еден супервизор од ОУ „Елпида Караманди“ – Битола. Исто така учествуваа основни училишта од Струга, Охрид, Гостивар и Штип. Организатор на младинската размена […]

МЛАДИНСКА РАЗМЕНА – ЗНАЧАЕН МОДЕЛ НА ИСКУСТВЕНО И СОЦИЈАЛНО ОБРАЗОВАНИЕНа иницијатива на МОФ, а во соработка со Центарот за меѓукултурен дијалог (ЦИД) се реализира проектот „Развој на локални младински политики и локално младинско учество во 12 општини“ финансиран од ЕУ. Главната цел на проектот е да се зајакнат капацитетите на младинското здружување на локално ниво и нивно формално препознавање […]

КАФЕ – МУАБЕТ ЗА МЛАДИНСКИТЕ ПРАШАЊА ВО БИТОЛА


Наставниците преку цела година ги оценуваат учениците, но дали учениците имаат шанса барем еднаш во годината да ги оценат наставниците и на тој начин да се согледа кој е моделот на наставник кој го сакаат учениците? Живееме во период во кој во училиштата цело време се воведуваат „новини“. Но што […]

ДАЛИ НЕКОЈ ГИ СЛУША УЧЕНИЦИТЕ?


Откако Република Македонија е кандидат – членка на ЕУ, Коалицијата за младински организации СЕГА е одговорна за младинските прашања и младинските претставници на државно ниво поради што беше поканета да биде дел од овој голем настан. Јас имав привилегија да присуствувам на Европската младинска конференција во Грција од 10 до […]

ЕУ МЛАДИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА МЛАДИТЕКоалиција на Младински организации СЕГА организира интеркултурна размена за ученици од младинските организации на 5 училишта во пет градови: Струга, Охрид, Битола, Штип и Гостивар. Младинската размена се одвиваше во период од 7 до 21 Февруари во Троген, Швајцарија. ИМКА Битола како партнер организација беше одговорна за активностите спроведени во Битола. Ви го […]

НИЕ СМЕ МЛАДИТЕ КОИ САКААТ ДА КРЕИРААТ ПОЗИТИВНИ ПРОМЕНИ


Во повеќето етнички измешани училишта во Македонија, учењето во редовната настава и воншколските активности е поделено според јазикот на предавање и во една смена составена само од една етничка група на ученици. Поради тоа моменталната состојба на мултиетничките односи во образовниот систем и капацитетите на системот да се промовира мултикултуризам […]

ЗАЦВРСТУВАЊЕ НА МУЛТИЕТНИЧКАТА СОРАБОТКА ВО ОПШТИНИТЕ


Во 1954 година Генералното Собрание на Обединетите Нации го усвои денот 20ти Ноември  како Интернационален ден на децата.  Оваа година денот на детето се прослави под мотото „Стоп на насилството врз децата“. По тој повод ИМКА Битола заедно со Детската Организација спроведе презентации за младите во основното училиште Елпида Караманди, […]

ВКЛУЧEНОСТ НА МЛАДИТЕ…СЕГА!